cls Cookies are used on this website to improve user experience and ensure the efficient functionality of the website. Please read our Cookie Policy to find out main types of cookies we use, and what we use them for.
KVKK

Kişisel verileriniz bizimle güvende

Rezervasyon
KİŞİ SAYISI
Ana Sayfa arrow KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni
Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca,  kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak  Ünvanı Uysal Turizm tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz(ad soyad, adres,mesleği, telefon, mail adresi, doğum tarihi, oda numarası, kimlik bilgileri, araç plaka, fatura bilgileri), Şirketimiz tarafından rezarvasyon, bilgi işlem, reklam, iş süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama, tanıtım, promosyon, müşteri memnuniyet araştırmaları, müşteri ilişkileri yönetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Jandarma) ve sizlere daha iyi hizmet vermek amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır. Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  Kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat, Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında yurt içi/ yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm konaklama belgesi, başvuru formu ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, internet sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“  belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu………@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin  sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) kvkkbilgi@.................. üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için sitemizin.Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan  İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.